Thứ ba , ngày 28/11/2023 17:3:29
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
CLB Võ tự vệ

CLB sinh hoạt với mục đích rèn luyện đạo đức, sức khỏe, nhằm phát triển con người toàn diện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.